Control Maretopia

 

“Karlstad is one of the country’s cities with the highest risk for flooding” (report from Gothenburg University)

 

What does it entail to relate to this future scenario? What are our fears? What does today’s catastrophe research look like? For Water Research Area Maretopia is building two floating platforms that invite to experience a floating green house with food plants, a pumpkin that has the prerequisites of becoming the world’s biggest and a therapy couch inside, and an invitation to everybody in Karlstad to take part in a special swamp ritual.

 

The moving platform will function as a land mark that renders the insecurity and our need to feel safe visible, to have control, find solutions for the future. What are we able to control? Can it be of value to let go and lose control? Maybe we have to give more space to the water? How is the water regulated, which is the water’s role in public environments? What is our relationship to water, water cultivation and research in ecology? Just like mnemonic exercises in which associations to place, events, feelings and objects are of central importance, the experience of Maretopia should entail a sensitization for the relevance of sustentation issues in future urban scenarios.

 

Today’s society is to a large degree built on a feeling to have secure access to foot everywhere, all year round. Bigger, more and better transportation possibilities – with these cultivation parameters many fruits and vegetables, such as tomatoes and strawberries, have traded in their taste for a more selling appearance. In his piece Jukebox for Pumpkin, Peter Ojstersek will grow a giant pumpkin on Maretopia. It can call into question continuous while it also is able to feed a lot of people. The pumpkin maybe becomes larger than what is good for Maretopia’s raft. The audience’s settings for the jukebox define its destiny.

 

Hanna Ljungh’s installaton Incontinent Structures: Barrage for Karlstad as well as a slideshow with pictures of dams ((Incontinent Structures: Grand Dams (Russian roulette)) can elicit our need and desire for leakage, that which can, should and is allowed to leak out and the control efforts linked to this. The audience is invited to sit down on a therapy couch (Incontinent Structures: Sessions) and talk about their anxieties regarding floods, lack of water or other climate changes. Some things are easier to carry, if we can share them with others, allow the penned up fears to come forth.

 

During the vernissage the citizens of Karlstad are invited to celebrate the Swamp Night Feast together with Hägerstens Botaniska Trädgård. The Swamp Night Feast is a part of a new holiday, the Holiday of the Swamp, which Hägerstens Botaniska developed during a visit at Art lab Gnesta during July 2015. Prior to the celebrations of the Swamp Night Feast in Karlstad the botanical garden listened to threats of flooding and adapted the celebration to the current situation. The Swamp Night Feast is constituted of rituals, ceremonies, symbolic food, song and music. In order to give the citizens of Karlstad the opportunity to also take part in the Swamp Night Feast celebrations in the future and be ready when the crisis hits, or free themselves from the grip of the everyday life for a moment, the group is leaving instructions as guidance and support.

 

Besides selecting music in the jukebox, sitting on the therapy couch and experience the swamp ritual, visitors are invited to leave cuttings from food plants in the greenhouse on special occasions.

 

 

Kontroll Maretopia

 

”Karlstad är en av de städer i landet där översvämningsrisken är som störst”. (rapport från Göteborg Universitet)

 

Vad innebär det att förhålla sig till detta framtidsscenario? Vilka är våra rädslor? Hur ser dagens katastrofforskning ut? Maretopia kommer för Water Research Area bygga upp två flytande plattformar som bjuder in till att uppleva ett flytande växthus med nyttoväxter, en pumpa som har förutsättningen att bli världens största, en terapisoffa i och en inbjudan till alla i Karlstad att ta del i en speciell träskritual.

Den rörliga plattformen blir ett landmärke som synliggör ovissheten och vårt behov av att känna oss trygga, ha kontroll, att hitta lösningar för framtiden. Men vad kan vi egentligen kontrollera? Kan det hjälpa oss att släppa kontrollen? Vi kanske måste ge mer plats åt vattnet? Hur är vattnet reglerat, vad är vattnets roll i publika miljöer? Vad är vårt förhållande till vatten, vattenodling och ekologiforskning? Precis som minnesövningar som tar hjälp av association till plats, händelser, känslor och objekt för att förenkla inlärning, ska upplevelsen av Maretopia föra vidare försörjningsfrågornas relevans för framtida urbana scenarier.

 

Dagens samhälle är till stor del byggt på en känsla av att ha säker tillgång till mat, överallt året runt. Större, flera och bättre transportmöjligheter – med dessa odlingsparametrar har många frukter och grönsaker, såsom tomater och jordgubbar, bytt in sina smaker mot ett mer säljande utseende.

 

I sitt verk Jukebox for Pumpkin odlar Peter Ojstersek en jättepumpa på Maretopia. Den kan ifrågasätta ständig tillväxt samtidigt som den också kan mätta många människor. Pumpan blir kanske större än vad som är bra för Maretopias flotte. Publikens inställningar av jukeboxen bestämmer dess öde.

 

Hanna Ljunghs installaton Incontinent Structures: Barrage for Karlstad samt ett bildspel med bilder på dammar och fördämmning (Incontinent Structures: Grand Dams (Russian roulette)) ska locka fram vårt behov för läckage, det som kan, ska eller får läcka fram och kontrollförsöken kopplade till detta. Publiken är inbjuden att sätta sig på terapisoffan (Incontinent Structures: Sessions) och berätta om sina rädslor kring översvämmningar, brist på vatten och andra klimatförändringar. Vissa saker blir lättare att bära på om man kan dela med sig, tillåta uppdämda rädslor att träda fram.

 

Under vernissagen bjuds Karlstadborna in för att fira träskafton tillsammans med Hägerstens Botaniska Trädgård. Träskafton är en del av en ny högtid, Träskets högtid, som Hägerstens Botaniska utvecklade under en vistelse på Art lab Gnesta i juli 2015. Inför träskaftonsfirandet i Kalrlstad har trädgården lyssnat till hoten om översvämning och anpassat firandet till den rådande situationen. Träskafton utgörs av ritualer, ceremonier, symbolisk mat, sång och musik. För att Karlstadborna ska kunna ta firandet med sig in i framtiden och vara redo när krisen kommer eller befrias från vardagens grepp en stund, lämnar gruppen efter sig instruktioner som vägleder och ger stöd.

 

Förutom att ställa in jukeboxen, sitta i terapisoffan eller genomgå träskaftonritualen kan besökare dessutom lämna sticklingar av nyttoväxter i växthuset vid särskilda tillfällen.