"Jukebox for a Pumpkin" Peter Ojstersek 2016

(Geodesic Dome)3,0 m diameter,LS Solarwoven Ultra, Jukebox, Micro player,Pumpa (Cucurbita maxima)IBC tank,700 liter jord. 

 

Mer information om verken i KONTROLL

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/flytande-pumpa-ska-vaxa-till-musik

 

http://www.ludvigsvensson.com/climatescreens/news/industry-news/solarwoven-covers-dome-in-art-project

 

 

Peter Ojstersek - Jukebox for Pumpkin

 

Jukebox for Pumpkin kanske handlar om framgång och misslyckande, kontroll och kontrollförlust samt yttre påverkan från omgivningen.

 

I en dome med 3,0 m i diameter står det en ibc plastcontainer 1200 liter fylld med 1 kbm näringsrik jord där är ett pumpafrö av sorten American Giant är sått. Fröet har sänts med post från Canada och har en tung stamtavla där mamman Holland vägde ca. 657 kg och pappan Meier är världsrekordsinnehavare och vägde över ett ton på sin tid. Det är inte lätt att tillhöra en sådan familjelinje och det är lätt att inte kunna leva upp till förväntningarna. Pumpans bladverk växer ut från domen och bilder en sköld runt, ungefär som kronbladen runt blommans ståndare och pistiller där domen blir fruktkroppen.

 

I en jukeboxliknande anläggning kan publiken välja låtar, det finns musik som har positiv påverkan och musik som är skadlig för pumpans tillväxt. Låtlistan är baserad på forskning som Dorothy Retalack gjorde på 1970-talet. En högtalare kommer att placeras i jorden och spelar musik till pumpans rötter och en högtalare kommer att placeras i rummet. Publiken kan döpa pumpan, publicera sina selfies med pumpan eller skriva på pumpans facebooksida: Ge pumpan ett namn.”Jukebox for a Pumpkin” https://www.facebook.com/peter.ojstersek.2/

 

Om pumpan fortsätter växa så kommer det finnas nya frön som kan fördelas till publiken, som i sin tur kan odla nya pumpaväxter. Publikens val av musik kommer att samlas in och den samlade datamängden inkluderas i en reflektion, som Peter Ojstersek kommer att publicera på sin webbsida efter att projektet är avslutat. 

 

Dagens samhälle är till stor del byggt på en känsla av att ha säker tillgång till mat, överallt året runt. Större, flera och bättre transportmöjligheter – med dessa odlingsparametrar har många frukter och grönsaker, såsom tomater och jordgubbar, bytt in sina smaker mot ett mer säljande utseende. Jättepumpan som kommer att odlas på Maretopia kan ifrågasätta ständig tillväxt samtidigt som den också kan mätta många människor. Pumpan blir kanske större än vad som är bra för Maretopias flotte. Publikens inställningar av jukeboxen bestämmer dess öde.

 

Om Konstnären

 

Ojsterseks arbete som målare har varit utgångspunkten för pågående undersökningar i medier som skulptur, monumental gravyr, fotografi och växter. Erfarenheter med oljefärg, tempera, akvarell och tusch, ledde till en kombination av pigment med tvål eller med industriella bindemedel såsom epoxi, polyuretan och silikon.

 

Under de senaste åren har fascinationen för naturen lett till att det konstnärliga arbetsmaterialet är jord och kompost där basgrödor som majs, bönor, squash, potatis, amarant, tomater och dahlior växer. Intresset ansluter sig till det dagliga livet och lett till undersökningar av biologiska processer med odlingskulturer där växter, substrat, växthus och geodesiska domer med tillhörande teknik för odling är komponenter i verket. Ambitionen är att vidareutveckla dessa undersökningar till att omfatta hälsa och miljö i relation till växter i en organisk enhet.

 

Till OpenART i Örebro presenterade han projektet ”Chinampa”. Titeln inspirerades av Chinampas, vilka är de konstgjorda öar som Aztekerna byggde längst stränderna i grunda sjöar för storskaligt jordbruksändamål. ”Chinampa” består av en växthusarkitektur i form av en geodetisk dom på en flotte. Inuti domen odlades traditionella aztekiska grödor med hjälp av automatiserad bevattning och elförsörjning från solpaneler och batteri. ”Chinampa” berörde frågor kring konst, kulturhistoria, odling, teknik och övervakning.

 

 

More information about the artworks in CONTROL MARETOPIA

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/flytande-pumpa-ska-vaxa-till-musik

 

 

 

"Jukebox for a Pumpkin" Peter Ojstersek 2016

(Geodesic Dome)3,0 m diameter,LS Solarwoven Ultra, Jukebox, Micro player, Pumpkin (Cucurbita maxima)IBC tank, 0,7 kbm soil. 

 

Jukebox for Pumpkin is about success and failure, control and loss of control as well as external influence by an environment.

 

In a dome, 3 meters in diameter large, an IBC plastic tank of 1200 liters is placed, filled with one kubic meters of nutritious earth. In this a pumpkin seed of the kind American Giant is placed. The seed came all the way by mail from Canada and has an impressive genealogy with mother Holland weighing about 657 kg and father Meier being the world record keeper, weighing just over one ton at his time. It is not easy to be part of such a family tree and it is easy not to be able to live up to the expectations put forth in this context. The leaves of the pumpkin will grow out of the dome, forming a shield around, a little like petals around a flower’s stamen and pistils, the dome will look like the fruiting body.

 

In an apparatus similar to a jukebox the audience can select songs, there is music that has a positive influence and music with a negative influence on the pumpkins growth. The playlist is based on research conducted by Dorothy Retalack in the 1970s. One loudspeaker is placed in the earth and plays music to the roots of the pumpkin and one loudspeaker is placed in the room. The audience can give a name to the pumpkin, publish selfies with it or write on the pumpkin’s blog https://www.facebook.com/peter.ojstersek.2/. If the pumpkin continues to grow, there will be new seeds which can be distributed to the public who in their turn can grow new pumpkins. The public’s choice of music will be collected and the data will form part of a reflection the artist will publish on his website after the exhibition.

 

Today’s society is to a large degree built on the feeling of having secure access to food everywhere, all year round. Bigger, more and better transportation possibilities – with these cultivation parameters many fruits and vegetables, such as tomatoes and strawberries, have traded in their taste for a more selling appearance. The giant pumpkin, which will be grown on Maretopia, can call into question continuous growth and accumulation, while it also is able to feed a lot of people. The pumpkin maybe becomes larger than what is good for Maretopia’s raft. Which settings the audience choses for the jukebox will define the pumpkin’s destiny.

 

About the artist

 

Ojstersek’s work as painter has been the point of departure for ongoing investigations in the mediums of sculpture, monumental engraving, photography and plants. Experiences from working with oil paint, tempera, water colours, Indian ink, led to a combination of pigment with soap or with industrial binders such as epoxy, polyurethane or silicone.

 

During the last years his fascination for nature led him to use earth, compost for growing staple crops such as corn, beans, squash, potatoes, amaranth, tomatoes, dahlias as artistic material. His interest links to his daily life and brought him to investigate biological processes in cultures of cultivation where plants, substrate, green houses and geodesic domes with pertaining technology for cultivation are components in works of art. His ambition is to develop these experiments to include aspects of health and environment in relation to plants in a structural entity.

 

For OpenART in Örebro he presented the project Chinampa. The title is inspired by Chiampas which are artificially made island the Aztecs built along the beaches in deep seas for largscale agricultural purpose. “Chinampa” consists of a green house structure in the form of a geodesic dome on a raft. Inside the dome traditional Aztecan crops were grown with the help of automatic watering and power supply from sun panels and battery. “Chinampa” touched upon questions of art, cultural history, gardening, technology and surveillance.